Den minsta rösten ska vara den starkaste
Kund: Socialstyrelsen
Uppdrag: Kommunikationskoncept, dialogstöd

Att vara barn idag är en utmaning i sig – och att vara familjehemsplacerad skapar en helt annan typ av barndom än vad många är vana vid. Vartenda barn har sin egen verklighet och sina egna upplevelser. Många lever ett bra liv medan ett antal barn har en verklighet som ingen förtjänar – och det är de barnen vi måste höra och skapa förändring för. Därför ska den minsta rösten vara den starkaste.

Utmaning

Den generella samlade kunskapsbilden om vården av familjehemsplacerade barn har visat på många och allvarliga brister. För att den ska bli bättre måste vi lyssna på barnen och se över deras behov och känslor. Ofta får barn höra vilka skyldigheter de har, men sällan vilka deras rättigheter är. 2019 genomförde Socialstyrelsen den första nationella brukarundersökningen där de intervjuade 341 barn i åldrarna 9–17 år som bor i familjehem. Undersökningen handlade om deras upplevelser, relationer och tankar kring socialtjänsten, familjehemmet, den biologiska familjen samt skolan och fritiden. Resultatet blev en rapport som ska ligga till grund för det förändringsarbete som nu pågår för att förbättra vården för familjehems-placerade barn. Vårt uppdrag blev att ta fram ett koncept som förmedlade kärnan av resultatet, samt att skapa ett dialogstöd som kunde användas i samtalen mellan barnen och socialtjänsten.

Lösning

I brukarundersökningen kunde man se, att trots att majoriteten av barnen hade en positiv upplevelse, så fanns det en viss andel barn som levde i en utsatt situation. Samhället måste bli bättre på att lyssna på vad barn har att säga, framför allt när de far illa. Och varje vuxen måste ta deras verklighet på allvar och agera. Ur det skapades konceptet Den minsta rösten ska vara den starkaste. Konceptet fungerar både som ställningstagande och som en uppmaning till alla som kommer i kontakt med dessa barn. Det grafiska manéret togs fram för att lyfta alla barns olikheter, bakgrunder och personligheter på ett inkluderande och stilistiskt sätt – något som genomsyrade all kommunikation såväl i sociala kanaler som i dialogstödet. Som stöd i det arbetet tog vi också fram en kortlek med kort som är kategoriserade utifrån områdena i undersökningen. På varje kort finns ett citat från någon av de intervjuade barnen, samt fakta till respektive område. Korten ska uppmuntra till samtal och skapa igenkänning hos barnen, men också introducera dem för deras egna rättigheter utifrån bland annat barnkonventionen.

Utvalda uppdrag

Låt livet svänga
Låt livet svänga
film, kampanj
Hem för olika
Hem för olika
film, kampanj, sociala medier, varumärkesplattform
Inga konstigheter
Inga konstigheter
kampanj, kommunikationskoncept
Visa din vilja
Visa din vilja
design, kampanj, pr, strategi
Ladda fler uppdrag